Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2013

lifeisadream
22:54

November 29 2012

lifeisadream
11:08

August 24 2012

lifeisadream
20:04
7335 3610
Reposted fromchristi christi viabemygod bemygod
lifeisadream
20:03
Reposted fromtotento totento viabemygod bemygod
lifeisadream
20:01
9970 8b7c
Reposted fromRedJu RedJu vianie-zwykla nie-zwykla
lifeisadream
19:57
5330 a344
Reposted fromkabliukai kabliukai viaRedPenny RedPenny

July 22 2012

lifeisadream
23:29
6611 a975
Reposted fromMiziou Miziou viaiwannaforget iwannaforget
lifeisadream
23:22
7909 9d01
Reposted fromtuniktnic tuniktnic vialorien lorien
lifeisadream
23:18
2823 1e6a
Reposted fromkapilp90 kapilp90 viasentimentality sentimentality
lifeisadream
23:17

Chyba nie. Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było to rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.

— Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę".
Reposted fromoleanna oleanna vianie-zwykla nie-zwykla
lifeisadream
23:16

July 09 2012

lifeisadream
10:35
lifeisadream
10:34
4614 8ce5
true story 
Reposted fromelinela elinela viainsanedreamer insanedreamer
lifeisadream
10:28
0007 8648 500
Reposted frommaaraw maaraw viainsanedreamer insanedreamer

July 05 2012

lifeisadream
20:45
0281 8439
Reposted fromayanami ayanami viamaybecarrie maybecarrie
lifeisadream
19:07
lifeisadream
18:46
4053 75e6
Reposted frommyname myname viabemygod bemygod
lifeisadream
18:46
7655 dca4 500
Reposted fromshakeme shakeme viabemygod bemygod
lifeisadream
18:44
3817 9de2
Reposted frommikouai mikouai viabadhairday badhairday
lifeisadream
18:43
7740 24df
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viabemygod bemygod
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl